ತೋಳ್ ತೋಳ್ ತೋಳೆ
ತೋಳ್ ಅಮ್ಮನ್ ತೋಳೆ
ತೋಳನಾಡಿಸಿ ಬರುವಾಗ
ಮಾಳಮಡ್ಡಿ ಮರದಲ್ಲಿ
ಕೋತಿ ರಾಗ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು
ಓತಿಕೇತ ನೋಡ್ತಿತ್ತು
ಕಾಗೆ ಕ್ರಾಕ್ರಾ ಅಂತಿತ್ತು
ಗುಬ್ಬಿ ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಗುಡುತಿತ್ತು
ಸಿಂಹದ ಮದುವೇಗ್ ಹೋಗಿದ್ದ
ಕರಡಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು
ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಅಜ್ಜೀನೂ
ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತಿತ್ತು.
*****