ಗೃಹಿಣಿ ಗಂಡನ ಗುಲಾಮಳಲ್ಲ
ಸಂಸಾರದ ನೋವು ನಿವಾರಿಸಲು
ಮಾವನಿತ್ತ ಉಪಕಾರಿ ಮುಲಾಮು!
*****