ಹಮ್ ತೋ ದೇಖಾ ಮೊಹಮ್ಮದ

ಹಮ್ ತೋ ದೇಖಾ ಮೊಹಮ್ಮದ ನೂರೆಗಂವರ್‍ ರಮ್ತೇ ಜಾಕರ್‍ ಆತಸೆ ತವಾಫ್ ಕರ್‍ ||೧|| ಚಾರ ಅನಾಸಿರ್‍ ಘರ ಪುಕಾರೆ ಮಾರದಿಯೆ ಮಾಯೇ ಕಿ ಅಸರ್‍ ||೨|| ರೋಜಾ ನಮಾಜಿ ರಬ್ಬನಾ ರಾಜಿ ವಾಜಿ...

ನಡಿಯೋ ದೇವರ ಚಾಕರಿಗೆ

ನಡಿಯೋ ದೇವರ ಚಾಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ- ಗೊಡೆಯ ಖಾದರಲಿಂಗ ನೆಲಸಿರ್ಪ ಗಿರಿಗೆ                    ||ಪ|| ಎಡಬಲಕೆ ನೋಡುತಲಿ ಷಣ್ಮುಖ ಒಡಲೊಳಗೆ ತನ್ನ ಮನವ ಸೇರಿಸಿ ಕಡು ವಿಷಯ ಕರುಣಾಬ್ದಿಗಳ ಕೈ ಹೊಡೆದು...

ಖಾದರಿ ಸದಾವರಿ

ಖಾದರಿ ಸದಾವರಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನಾವರಿ ||ಪ|| ಪಂಚ ಪ್ರಣಮ ಘೋಷನಾದ ಮುಂಚೆ ಮೌನ ಖಾದರಿ ಸಂಚಿತಾರ್ಥ ವಿಷಯ ಕರ್ಮವಿದು ಪ್ರಪಂಚದೂರ ಖಾದರಿ ಪದವಿದಾನು ಸದವಿದಾನು ಪದವಿದೂರ ಖಾದರಿ ||೧|| ಆದಿನಾದ ಮೋದನಾದ ಹಮ್ಮನಳಿದ ಖಾದರಿ...

ದಶಾವತಾರಕಾ ಕೃಷ್ಣ

ದಶಾವತಾರಕಾ ಕೃಷ್ಣ ದಶಾವತಾರಕಾ.... ||ಪ|| ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಪೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟದಾಯಕಾ ಸರ್ವೇಷ್ಟದಾಯಕಾ ||೧|| ಬಲಿಯ ತುಳಿದು ನೆಲಿಯ ತಿಳಿದು ಕಲಿವಿಚಾರಕಾ ಮಹಾಬಲದಿ ಪೂರಕಾ ||೨|| ಬೌದ್ಧ ವಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷತ್ರಿನಾಶಕಾ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮರೂಪಕಾ ||೩|| ಭುವನೋದ್ಧಾರ...

ಬೋದಹ ಒಂದೇ

ಬೋದಹ ಒಂದೇ ನಾದ ಒಂದೇ                              ||ಪ|| ಸಾದಹನ ಮಾಧುವ ಹಾದಿ ಒಂದೇ ಆದಿ ಪದ ಒಂದೇ                        ||ಅ.ಪ|| ಬಿಂದು ಒಂದೇ ನಿಜಾ- ನಂದ ಒಂದೇ ತಂದೆ ಸದಗುರು ಒಂದೇ ಅಂದಿಗಿಂದಿಗೊಂದೇ                          ||೧|| ದೋಶಹ ಒಂದೇ...

ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ ಕೈಲಾಸಪತಿಯೆ

ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ ಕೈಲಾಸಪತಿಯೆ ||ಪ|| ನಯ ಭಯದಲಿ ಮೈಯಿಕ್ಕುವೆ ಚರಣಕೆ ಕೈಮುಗಿದೆರುಗುವೆ ಸೈ ಸದ್ಗುರು ರಾಯ ||ಅ.ಪ.|| ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಬಂಧುರ ಕೀರತಿ ಚಂದಾಸುರನ ವಧಮಾಡಿ ಜಗಕೆ ಆನಂದ ಬೀರಿದೆ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ||೧|| ಘನಕರುಣ...

ಅಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಪಾದ ಕಂಡೆ

ಅಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಪಾದ ಕಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದೊಳೇರಿಸಿ ಜಂಡೇ ||ಪ|| ಉಕ್ಕುತಿಹ ಆನಂದ ಭರದಿ ಸಕ್ಕರೆಯನೋದಕಿಯ ಮಾಡಿ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣಮವ ನೋಡಿ ಬಹುಕಾಲ ಭಕ್ತರ ಕೂಡಿ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಹಾಡಿ ||೧|| ಅಂಬರಪುರವಿಂಬುಮಾಡಿ ಸಾಂಬನೂರವಿಲೆ...

ಆದಿಬಸವ ಅನಾದಿಯಿಂದಲು

ಆದಿಬಸವ ಅನಾದಿಯಿಂದಲು ಮೇದಿನಿಗಿಳಿದು ಬಂದ ಚೋದ್ಯ                    ||ಪ|| ಶೋಧಿಸಿ ನಗರ ಕಲ್ಯಾಣದಿ ಕಲಿಯುಗ ವಿನೋ- ದದಿ ಸಲುಹಿದ ಶಿವನಾರಾಧ್ಯ                        ||೧|| ಸರಳು...

ಭಲಿರೆ ಬಾಲದಂಡ ಹನುಮ

ಭಲಿರೆ ಬಾಲದಂಡ ಹನುಮ ಶಿಲೆಯೊಳಗೆ ಮೂಡಿ ನೆಲಿಸಿದೆಯೋ ಜನರೊಲಿಸಿದೆಯೋ                    ||ಪ|| ಕಲಹ ಕಂಠೀರವನಾಗಿ ಲಂಕೆಯನು ಸುಟ್ಟು ಬಲದಿ ರಾಮನ ಛಲ ಗೆಲಿಸಿದಿಯೋ ಸಿಟ್ಟಲೆ ಅಉರರ ಕುಟ್ಟಿ ಧುರದಿ ನಿಂತು...

ನೀಲಕಂಠನ ದಿವ್ಯ ಆಲಯದೊಳು

ನೀಲಕಂಠನ ದಿವ್ಯ ಆಲಯದೊಳು ಬಂದು ಸಾಲಿಟ್ಟು ಸಾಧು ಸಮ್ಮುಖ ನೋಡಿದ್ಯಾ                            ||ಪ|| ಕಾಲಾನುಕಾಲನ ಕಾಲವಂದನೆ ಗೆದ್ದು ಮೇಲಾದ ಮಹಿಮೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ                  ...