ನಡಿಯೋ ದೇವರ ಚಾಕರಿಗೆ

ನಡಿಯೋ ದೇವರ ಚಾಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ- ಗೊಡೆಯ ಖಾದರಲಿಂಗ ನೆಲಸಿರ್ಪ ಗಿರಿಗೆ                    ||ಪ|| ಎಡಬಲಕೆ ನೋಡುತಲಿ ಷಣ್ಮುಖ ಒಡಲೊಳಗೆ ತನ್ನ ಮನವ ಸೇರಿಸಿ ಕಡು ವಿಷಯ ಕರುಣಾಬ್ದಿಗಳ ಕೈ ಹೊಡೆದು...