Year: 2010

#ಕವಿತೆ

ನೋಡಿ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕೇಳಿದೆ

0

ನೋಡಿ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕೇಳಿದೆ ಕೂಡಿ ಗಡ ಕಾಡಬ್ಯಾಡಾ ಬೇಡಿದ್ದು ಕೊಡುವೆ ||ಪ|| ಹರಿಹರಪುರನಿಗೆ ಕ್ಷೀರವಿತ್ತು ಸಲಹಿದೆ ಚಾರುತನದಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸಾರುತಿದೆ ನೋಡಿ ||೧|| ಮೂರುಗಿರಿ ಮೇಲಕೆ ಏರಿನೊಳು ವರ್ಣಿಸಿ ನೀರಿಗ್ಹೋಗೋ ದಾರಿಯೊಳು ಜೇರುಗಿಂಡಿಯೊಳು ಮಾರಿನೋಡು ||೨|| ಮೋದಿನಿಗೆ ಸದ್ಗುರು ಆದಿ ಶಿಶುವಿನಾಳಧೀಶ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೊಳು ಬೈಲಾದ ಮೇಲೆ ಹಾದಿನೋಡಿ ||೩|| ****

#ಕವಿತೆ

ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ

0

ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿಕುಲಧರ್ಮ ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿದೆಯಮ್ಮಾ || ಪ || ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಭಾಗ್ಯದ ನೇಮ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುವದು ರಡ್ಡಿಕುಲಧರ್ಮ ಶ್ರೀಶೈಲ ನಿನಗಾಗಿದೆ ಕಾಯಮ್ಮ ||ಅ.ಪ.|| ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಹೇಳಲಾರೆನಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಹೊತ್ತಿಗಂಬಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಪಾತ್ರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೇಮ ಮಲ್ಲಯ್ಯನು ಪಾಲುಗಾರನಮ್ಮ ಉಂಡುಹೋದ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲವಮ್ಮ ||೧|| ನೀ ಬೀಸುದು […]

#ಕವಿತೆ

ನಳಿನಾಕ್ಷಿಯ ಕಂಡೆ ನಾ

0

ನಳಿನಾಕ್ಷಿಯ ಕಂಡೆ ನಾ ತಿಳವಳ್ಳಿಯ ಕಳಿಯುಳ್ಳ ಮೋಜಿನ್ಹೆಣ್ಣ ಹೊಳಿವ ಚಂದುಟಿ ಎಳಿವ ಮುಡಿ ಥಳ ಥಳ ಪದಕ ಒಪ್ಪಿನ ಜಾಣೆ ತನ್ನ ಕಲಶ ಕುಚಯುಗದಲಿ ಸರಿಯ ಗರತಿಯರೋಳು ಮೇಲ್ ||೧|| ಕುಸುಮಶರನ ರಾಣಿಯೋ ಕೊರಳೆಸೆವ ಪಲ್ಲವ ಪಾಣಿಯೋ ಬಿಸಿಜಿಕೊರಕ ಸ್ಥಾನವೋ ಯೋಚಿಸಿ ರೂಪ ಮಧುರ ಪಲ್ಲವ ಪಾಣಿಯೋ ವಸುಧಿಯೊಳು ಕಡುಜಾಣ ರೀತಿಯ ಕುಶಲ ರತಿಯಲೆ ಕೂಡಿದ್ಹೇಳ್ […]

#ಕವಿತೆ

ಓದುವವ್ಗ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು

0

ಓದುವವ್ಗ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಅಭವ ಮೆಚ್ಚುವ ತೆರದಿ ಅರ್ಥವ ಪೇಳಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶುಭ ಈ ಭವಬೇಧವಳಿದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸಭೆಯು ಹೌದೆನ್ನುವಂದದಿ ಭಕ್ತಿಭೂಮಿ ಬೆಳೆಯದವರಿಗೆ ಬಹು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಮುಕ್ತಿಲಲನೆ ಒಲಿಸಿ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿರಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೆರೆವ ಮಹಿಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವುಳ್ಳ ಶಿವೈಕ್ಯಭಾವದಿ ಲಕ್ಷ್ಯವುಳ್ಳ ನಿಜಲಕ್ಷ್ಯವನಿಡುತಲಿ ಸಾಧುಗಳು ಸೈಯೆಂಬ ಪರಿಯಿಂದಾ ಸದ್ಗುರು ಕಟಾಕ್ಷದಿ ನಾದ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಹಿತದಿಂ […]

#ಕವಿತೆ

ಕೇಳು ಕೇಳಿಂದ್ರಜಾತಾ

0

ಕೇಳು ಕೇಳಿಂದ್ರಜಾತಾ ಚಂದ್ರಹಾಸಾ ಏಳು ವರುಷದಾತಾ || ಪ || ಸಾಲಿಬರಿಯಲ್ಹೋಗಿ ಕಲಿತನಕ್ಷರವ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಶಿಲೆಯು ಬಾಲಕನೀತಾ || ೧ || ಅಷ್ಟೆರಡು ವರುಷವಾಗಿ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನು ಬೇಗ ದಿಟ್ಟ ಕಲಿಂಗನ ಸಂತಾನ ಕೀರ್ತಿಗಳನೆಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣದಲಿ || ೨ || ಕುಂತಳಪುರದಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಚಾರರ ಕಳುಹಿ ಚಿಂತೆಯೊಳಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಿಶರಿನಾಳಧೀಶನ […]

#ಕವಿತೆ

ಅಸಲ್ ವಲಿ ಬಹು ಕುಶಲದಲಿ

0

ಅಸಲ್ ವಲಿ ಬಹು ಕುಶಲದಲಿ ದೇಹಬಿಟ್ಟಾರೋ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲಿ ಹಸನಾಗಿ ಭಜಿಸುವೆ ರಸಿಕರು ಕೇಳರಿ ಕಸರಿಲ್ಲೇ ಕವಿತಾದಲ್ಲೇ ||೧|| ಶಶಿಧರ ಶಂಕರ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ವರ್ಣಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮದಲಿ ಮಹಾತ್ಮದಲಿ ಮಾತೀನ ಕಲಿ ಬೈಲಾದ ವಲಿ ||೨|| ನಾದ ಮೋದ ಹೈದ್ರಾಬಾದದ ಲೆಖ್ಖ ತೀರಿತೋ ಪೀರ ವಲಿ ಸಾಧನ ಸಾಧುರ ಸದರಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಇಂಥಾವಲಿ ಕಾಣೇ […]

#ಕವಿತೆ

ಕುಂಟಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಕಿ ಉಂಟಯ್ಯಾ

0

ಕುಂಟಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಕಿ ಉಂಟಯ್ಯಾ ||ಪ|| ಎಂಟು ದಿಕ್ಕನು ಒಯ್ದು ಒಂಟಿ ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟು ಸುಂಟರಗಾಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಮಹಾತ್ಮನೆ ||೧|| ಬಯಲು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಂದೆನಿಪ ನೆಲಗುಡ್ಡ ದಯದ ಯೋಗಿಯ ಮನಕೆ ಒಲಿಸಿದ ಮಹಿಮನೆ ||೨|| ವಸುಧಿಪ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಮಗನಿಗೆ ರಸಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥಾ ಅಸಮ ಸದ್ಗುರುನಾಥಾ ||೩|| ***

#ಕವಿತೆ

ದಾಸರೋ ಹರಿದಾಸರೋ

0

ದಾಸರೋ ಹರಿದಾಸರೋ ||ಪ|| ದಾಸರೆನಿಸಿ ಧರ್ಮ ಹಿಡಿದು ಆಸೆ ಕಡಿದು ತೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಕವಡಿ ಕಾಲಿಲೊದ್ದು ಈಶನೊಲಿಸಿಕೊಂಬುವಂಥಾ ||೧|| ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಶವ ಅಚ್ಯುತ ಗೋಕುಲದ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಪಂಚ- ನಾಮ ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುವಂಥ ||೨|| ತನುವ ತಂಬೂರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಣವನಾದ ಸ್ವರದಿ ಹಾಡಿ ಚಿನುಮಯಾತ್ಮನೊಲವಿಲೈದು ಮನೆಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂಥಾ ||೩|| ವರಶ್ರೀಮುಖಮುದ್ರೆ ಎನಗೆ […]

#ಕವಿತೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಳು ಮನಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ

0

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಳು ಮನಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಬ್ಬರದಿ ಮಾಂತನೊಳು ಕೂಡಿದ್ಯಾ ||ಪ|| ಮಂಗಳಾತ್ಮನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ ಗಂಗಾಧರನಿಗೆ ಕೋರಿಯ ಬೇಡಿದ್ಯಾ ||೧|| ಮರ್ಟಾಳ ಪತಿಯ ಪದವ ಹಾಡಿದ್ಯಾ ಕಾಟ ಕರ್ಮ ಕಳಿದು ಈಡ್ಯಾಡಿದ್ಯಾ ||೨|| ತಾನರಸಿ ವಿಷಯ ಕಲಿ ದೂಡಿದ್ಯಾ ದೇವ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶಗ ಕರವ ಜೋಡಿಸಿದ್ಯ ||೩|| ****

#ಕವಿತೆ

ಒಡೆಯ ಬಸವಲಿಂಗಾ

0

ಒಡೆಯ ಬಸವಲಿಂಗಾ ಜಂಗಮ ನೆಲಸಿರ್ದ ಕಡಕೋಳದಲಿ ವಸತಿ ಮಾಡಿದಿಯೋ ||ಪ|| ಬಿಡದೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಲು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಪದ ಹಾಡಿದರಯ್ಯಾ ||೧|| ಮನಸಿ ನಿನಗೆ ನಾ ಏನಂದೆ ಆತ್ಮದಿ ನೆಲಸಿಕೊಂಡು ಸುಖವನು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನಯ್ಯಾ ||೨|| ರಸಿಕರಾಜ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವಕ ಅಸಮ ಸಾಹಸಿಯು ಪಾತ್ರಿಯ ಬೇಡುವೆ ||೩|| ಎನಿಸಿ ತೇಜಪ್ರಕಾಶ ತೋರಿದೆ ಬಸವನ ಪಾದಕ […]