ನಳಿನಾಕ್ಷಿಯ ಕಂಡೆ ನಾ

ನಳಿನಾಕ್ಷಿಯ ಕಂಡೆ ನಾ ತಿಳವಳ್ಳಿಯ ಕಳಿಯುಳ್ಳ ಮೋಜಿನ್ಹೆಣ್ಣ ಹೊಳಿವ ಚಂದುಟಿ ಎಳಿವ ಮುಡಿ ಥಳ ಥಳ ಪದಕ ಒಪ್ಪಿನ ಜಾಣೆ ತನ್ನ ಕಲಶ ಕುಚಯುಗದಲಿ ಸರಿಯ ಗರತಿಯರೋಳು ಮೇಲ್ ||೧|| ಕುಸುಮಶರನ ರಾಣಿಯೋ ಕೊರಳೆಸೆವ...