ಹಮ್ ತೋ ದೇಖಾ ಮೊಹಮ್ಮದ

ಹಮ್ ತೋ ದೇಖಾ ಮೊಹಮ್ಮದ ನೂರೆಗಂವರ್‍ ರಮ್ತೇ ಜಾಕರ್‍ ಆತಸೆ ತವಾಫ್ ಕರ್‍ ||೧|| ಚಾರ ಅನಾಸಿರ್‍ ಘರ ಪುಕಾರೆ ಮಾರದಿಯೆ ಮಾಯೇ ಕಿ ಅಸರ್‍ ||೨|| ರೋಜಾ ನಮಾಜಿ ರಬ್ಬನಾ ರಾಜಿ ವಾಜಿ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys