ಬದುಕಿಡೀ
ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಷ್ಟೇ:
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ
ಮುಖವಾಡಗಳ
ಶೃಂಗಾರ!
*****