ಈ ಜಗಕೆ
ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ
ಸತ್ಯ.
ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ
ಮಿಥ್ಯ!
*****