ಸುತ್ತಲಿದೆ ಬಾಳೆಬನ
ಮುಗುಳು ನಗೆಯ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬನ
ಸ್ವಾಗತವೀವ
ಸೇವಂತಿಗೆ ಬನ
ರಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೀಡೋ
ಇತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನ!
*****