ನಿನ್ನ
ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ
ನೀನು,
ನಿನ್ನ ಗುರಿ
ಕಾಣದಿದ್ದರೆ
ಅದು
ದಾರಿಯಾದರೂ
ಆದೀತು ಹೇಗೆ?
*****