ನಗು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾನಿಕ್
ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಕ್ಕರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್
ನಗುವು ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್
ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಳಾಗುವಂತೆ ನಕ್ಕರೆ
ಬಾಳು ಟೈಟಾನಿಕ್!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)