ಕಟುಕರನೂ ಕರಗಿಸುವ
ಹೂ ನಗು, ಹಾಲು ಕೆನ್ನೆ
ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಮಗು:
ನಕತ್ರದ ಮಿಂಚು,
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರ ಸಂಚು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)