ಯಾರೋ ತಾಪಸಿ ನೀನು?
ರಂಭೆಯೆ ಕರೆದರು ತೆಪ್ಪಗೆ ಕೂತಿಹೆ
ಎಂಥಾ ಮರುಳನೊ ನೀನು?

ಅಮೃತವ ಹೀರಿ ಮುಪ್ಪನು ತೂರಿ
ಅಪ್ಸರೆಶಯ್ಯೆಯ ಸೇರಿ
ಸುಖಿಸಲು ತಾನೇ ಈ ತಪವೆಲ್ಲಾ
ಭೋಗದ ಎಲ್ಲೆಯ ಮೀರಿ

ಗೀತದಿ ಅರಳಿಸಿ ನೃತ್ಯದಿ ಕೆರಳಿಸಿ
ಅಮಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸಲಿಸಿ
ಮಾದಕ ರೂಪದ ಮೈಯಲಿ ಮೀಯಿಸಿ
ಜೇನು ಉಣಿಸುವಳು ನಾನು.

ಆಸೆಯ ಕೊಂದು, ಒಳಗೇ ಬೆಂದು
ಬಾಳನು ಕೊಳೆಸುವರೇನೋ?
ಇಂದ್ರಭೋಗಕೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೇಕು
ಅದನೇ ಹಳಿಯುವರೇನೋ?

* ಊರ್ವಶಿ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಗೀತೆ

****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)