ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕು
ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ
ಒಂದು ಬದುಕನು
ಕಲಿಯುವ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್
ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಯಲಂಜದಿರುವುದಕೆ
ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್
ಆತ್ಮಸಾಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗೆ.
*****

ಪುಸ್ತಕ: ಮಿನುಗು ದೀಪ

 

 

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)