ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ತಂದೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ತಂದೆ: “ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟು ಅವಾಂತರ ?”
ಮಗ: “ಹತ್ತು ಘಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್‌ಇದೆ.”
ತಂದೆ: “ಹತ್ತು ಘಂಟೆಗೆ ತಾನೆ? ಈಗಿನ್ನೂ ಒಂಭತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೆ…
ಮಗ: “ಅದೇನೋ ಸರಿ. ಕೊಂಚ ಮುಂಚೆ ಹೋದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್‍ನಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಕೂರಬಹುದು-”
***

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)