ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಗಾರ ಅಪಘಾತದ ವಿವರ ತಿಳಿಯಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಆದರೆ ಆ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಆ ತರುಣ `ದಾರಿ ಬಿಡಿ ದಾರಿ ಬಿಡಿ’ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕಾರು ಆಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜನರಿಂದ ಜಾಗ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದುದು ಒಂದು ಕತ್ತೆ!
***

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)