ಬಹಿರ್‍ ಸೃಷ್ಟಿ
ಬಿತ್ತಿತ್ತು ಬೀಜ
ನನ್ನೊಳಗಣ
ಅಂತರ್‍ ದೃಷ್ಟಿ
ನೀರೆರೆದು
ಹಡೆದಿತ್ತು ಜೀವ ಭಾವ

****