ಗಂಡ ಬಡಿದರೆ
ಹೆಂಡತಿ ತವರಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿ ಮುನಿದರೆ
ಗಂಡ ಪಬ್ಬಿಗೆ

*****