ಜಾಣ ಹಸಿವಿಗದರದೇ
ಆಳ ಅಗಲ ವಿಸ್ತಾರ
ಉರುಟು ಮೇಲ್ಮೈ ರೊಟ್ಟಿ ನೇರ.
ಮರುಳತೆಯ ಸಾಕಾರ.
*****