ಕರುಳಲ್ಲಿ
ಬಿಗಿದರೆ
ಗಂಟು ಕಗ್ಗಂಟು
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ
ಮಾನವತೆಗೆ
ನೇಹ ನಂಟು

****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)