ಕರುಳಲ್ಲಿ
ಬಿಗಿದರೆ
ಗಂಟು ಕಗ್ಗಂಟು
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ
ಮಾನವತೆಗೆ
ನೇಹ ನಂಟು

****