ಪ್ರೇಮದ ಬಾವಿಯ
ತಿಳಿನೀರ ಕುಡಿಯಬೇಕು
ಬಿದ್ದು ಒಳ ಆಳ
ನೋಡುವುದು ಬೇಡ

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)