ಅಲೆ
ನನ್ನ ಆದರ್ಶ.
ಎದ್ದು ಬೀಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ
ಬಿದ್ದರೂ ಏಳುವುದಕ್ಕೆ
*****