ಮಡೊನ್ನ, ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಮತ್ತು ಮರಿಯಕ್ಯಾರೆ
ಎಂಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನೀರೆಯರ ಹಾಡುಗಳು
ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಹಳದಿಬಟ್ಟೆಯನ್ನು
ಬಿಚ್ಚಿಸುತ್ತಲಿದೆ.

ಪ್ರಳಯದಂತೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಆ ಸಂಗೀತ ಗುಚ್ಛವೋ,
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡತೊಡಗಿದ
ಆ ಬೀದಿಬದಿಯ ಚಿಂದಿಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಹೊದೆಯುತ್ತಿತ್ತು;
ಚರ್ಮ, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯತೊಡಗಿದ
ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರೇಮವನ್ನೂ ಕಿತ್ತೊಗೆದು.
*****

Latest posts by ಮಂಜುನಾಥ ವಿ ಎಂ (see all)