ರೂಹುಳ್ಳ ರೊಟ್ಟಿಗೊಂದೇ ಅರ್ಥ
ನಿರಾಕಾರ ಅವಿನಾಶಿ
ಹಸಿವೆಗೆ ನೂರು ಪರಮಾರ್ಥ
ಈ ಅಂತರಗಳ ಅರಿಯುವ ಕ್ಷಣ
ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ.
*****