ಹೆಂಡತಿ ನಗತಾ ಇದ್ದರೆ
ಮನೆಯೇ ನಾಕ
ಹೆಂಡತಿ ನಗತಾ ಎಂದರೆ
ರೌರವ ನರಕ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)