ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳು
ಮರುಕಳಿಸಿದಾಗ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಒನಪು-ಒಯ್ಯಾರ!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)