ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ,
ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸುತಾ ಬಾಳಿರಿ|
ಕನ್ನಡ ದೇವಿಗೆ ಕನ್ನಡ ದೀಪವ
ಹಚ್ಚುತ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿರಿ|
ಕನ್ನಡದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವ ಕಾಣುತ
ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರಿ|
ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ
ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿ||

ಕನ್ನಡವಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮಧೇನು
ಕನ್ನಡವಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಪತರು|
ಕನ್ನಡವಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿಬೇರು
ಎಳೆಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಕನ್ನಡ ತೇರು||

ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರಾಗಲಿ
ಕನ್ನಡತನವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿ|
ಕನ್ನಡ ಬಳಸದ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆತ್ಮಾವಲೋಕಿಸಿ
ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸದ ಕನ್ನಡಿಗರೆ
ಕನ್ನಡವ ಉಪೇಕ್ಷಿಸದಿರಿ|
ಕನ್ನಡ ಜನ ಕನ್ನಡತನವನು
ಅಪಮಾನಿದವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ
ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಭಾಷೆಯ ನಿಂದಿಸುವರಿಗೆ
ನಮ್ಮಯ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ||
*****

ಜಾನಕಿತನಯಾನಂದ
Latest posts by ಜಾನಕಿತನಯಾನಂದ (see all)