ಜಾತಿ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಳಗೆ ||

ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಒಳರೋಗ
ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗದು ಮೋಸಾದಗ
ಜಾತಿ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ
ಓಟು ಹಾಕುವಾಗ ||

ನಮ್ಮವನೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಒಂದೆ ಜಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಲ್ಲ
ಜಾತಿ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ
ಸವಲತ್ತು ಕೇಳುವಾಗ ||

ಜಾತಿ ಮೀರಬೇಕೊ ಅಣ್ಣ
ಅದಕು ಘನ ಮನುಷನಣ್ಣ
ಜಾತಿ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ||

ದೇಶಪ್ರಗತಿಗೆ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡಿ
ಲಾಭ ಪಡೆವರು ಇದನೊಡ್ಡಿ
ಜಾತಿ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ
ಸರಕಾರ ನಡೆಸುವಾಗ ||

*****