ಬಹೋಧವಾದೀತೆ ಆನಂದ ಬಹು ಚಂದಾ
ಬಹೋಧವಾದೀತೆ ಆನಂದಾ
ಸಾದರಜ್ಞಾನ ಚತುಷ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯೊಳು
ನಾದಬ್ರಹ್ಮದ ಬೀದಿಯೊಳಗೆ ಬಹು ಚಂದಾ ||೧||

ವೀರಯೋಗಿವರ ಪಾರಪರಾತ್ಪರ ಮೀರಿದ
ದಾರಿಯ ತೋರಿಸುವುದು ಬಹು ಚಂದಾ
ಶಿಶುನಾಳದೀಶನ ಗೋವಿಂದಕುಮಾರಗೆ ಬಹು ಚಂದಾ ||೨||
****