ಅಪ್ಪಾ ಆರಿಗೆ ಸಿಗದ ಬದುಕಿನೊಳಿಟ್ಟಾ
ಎನಗೆ ಒಪ್ಪುವಂಥಾ ಹೆಣ್ಣು ತಂದು ಮದುವಿಮಾಡಬಿಟ್ಟಾ ||ಪ||

ಆಕಿಯ ಸ್ನೇಹದಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಹಡದೆ
ಈ ಲೋಕದ ಆಚಾರವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕೆನುತ ಸಂಸಾರ ಮಾರ್ಗವ ಹಿಡಿದೆ
ಮಾಯಾ ನೂಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಗುರುಪಾದಾಂಬುಜ ಸೋಂಕಿ ಸೌಖ್ಯವ ಪಡೆದೆ ||೧||

ಓದು ಅಕ್ಷರ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾ
ಸಾಧನವಿದ್ಯ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪದ ಗಾದಿಮಾತುಗಳೆಲ್ಲಾ
ಪಾದದಲಿ ಮೆಟ್ಟೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲಾ
ಬೋಧಿಸಿ ನಾದಬಿಂದು ಕಲಹ ತತ್ವದ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲಾ ||೨||

ಹೆಣ್ಣು ಹೊಲ ಮನಿ ಕೆಲಸಗಳೆಂಬಾ
ಹೊನ್ನುಗಳಿಸಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಣಗಳನು ಎಣಿಸಿ ಮೆರೆಯುವ ಜಂಬಾ
ತನ್ನೊಳರಿಯದೆ ಅನ್ಯ ಕರ್ಮದ ಡಂಬವ ಬಿಟ್ಟು
ಚನ್ನ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನೋಳ್ ಪಡಿಯೆಂದಾ ಭಾಗ್ಯದ ಕುಂಭಾ ||೩||

****