ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರ
ಮರೆವು
ವರ ಶಾಪವಾದಾಗ
ಬದುಕು ದುಸ್ತರ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)