ಬೆಳಗಿನ
ಬಾಳಿನ
ನಲ್ಮೆಯ
ರುಚಿ,
ರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಸಾವಿನ
ನೆರಳಿನ
ರುಚಿ,
ಹುಟ್ಟು
ಸಾವಿನ
ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ
ಉರುಳುತಿದೆ
ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)