ಬ್ಯಾಸರಾದಿತೊ ಹೇಸಿ ಕವಿ ಹಾಡುವದೈಸುರವೋ    ||ಪ||

ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನೀ ತಂದ ರಿವಾಯತ
ಆಸರದೊಳು ಹಾಳ ಹರಟಿ                     ||೧||

ತಾಳವಿಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಳ ಕಟ್ಟಿ ಫಲವೇನು
ತ್ವಾಳಹೋಗಿ ಹುಲಿನುಂಗಿ ನೀರಾಟದಿ
ಲೋಲ್ಯಾಡುವ ಹಾಳ ಹರಟಿ                    ||೨||

ದೇಶನುಂಗಿತೋ ಭೂಮಿನುಂಗಿತೋ
ಅಂಬರದಿ ವಾಸವಾಗಿಹೋಯ್ತೋ ಈ
ವಸುಧೆಗೆ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಆಸರದೊಳು ಹಾಳ ಹರಟಿ ||೩ ||

*****