ಮೋಡ ಕವಿದ ಮನಸಿಗೆಲ್ಲ
ಬಿಸಿ ಉಸಿರುಗಳ ಭರ ಸಿಡಿಲು
ಸಿಡಿದಾಗ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು ಮಳೆ
ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ
ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರೊಡದಿತ್ತು ಒಡಲು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)