ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಮಾತು ಕೊಳ್ಳಿ;
ಮೌನ ಅಂಗಾರ (ಇದ್ದಲು)!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)