ಸೊಸೆ ಧಾರಾಳಿಯಾದರೆ
ಏರುವುದು ತೂಕದ ಬಟ್ಟು
ಆ ಯಿಂದ ಳ ವರೆಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)