ಸೊಸೆ ಧಾರಾಳಿಯಾದರೆ
ಏರುವುದು ತೂಕದ ಬಟ್ಟು
ಆ ಯಿಂದ ಳ ವರೆಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು
*****

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)