ನೀವು ಕುದಿದು
ಕುದಿದು
ಸತ್ತರೂ
ಜಗಕೆಲ್ಲಾ
ಚೈತನ್ಯಮಯಿಗಳು.
*****

Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)