ಮುಳ್ಳುಗಳ
ನಡುವೆಯೂ
ನಗುವ ಹೂ
ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ನಲುಗುತ್ತದೆ
*****

ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍
Latest posts by ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍ (see all)