ಭಾವಗೀತೆಯ ಮೆರಗು
ಹಸಿರ ನೇಸರದಾ ಸೆರಗು
ಮನ ಮನ್ವಂತರವೆ ನೀನು
ನೀನು ನೀನಾಗಿರಲೇನು ಚೆನ್ನ
ತೆರೆಯೆ ಬಾಗಿಲ ಪೊರೆಯೆ ತಾಯೆ
ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮನ||

ಸುಮ ಬಾಳೆ ಬದುಕು
ಹೊಂಬಾಳೆ ಕಾಯೆ ನಮಗೆ
ಚೇತನವೇ ಬಾಳಿಂದು ಮುಡಿಪು
ದೇವಿಯೆ ಕರುನಾಡ ತಾಯೆ
ನೀನು ನೀನಾಗಿರಲೇನು ಚೆನ್ನ
ನಮಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಪೊರೆಯೆ ನನ್ನ
ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮನ||

ಬೇಗುದಿಯ ಬೆಳಕಲಿ
ಹೂಗಳರಳಿದ ಹಾಗೆ
ಸಾಂತ್ವನಕೆ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿ
ತಂಪ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ
ಕಗ್ಗತ್ತಲಾ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ
ನೀನು ನೀನಾಗಿರಲೇನು ಚೆನ್ನ
ತೆರೆಯೆ ಬಾಗಿಲ ಪೊರೆಯೆ ನನ್ನ
ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮನ||
*****