ಹೈಯಾರೊ ಲೇವ್‍ಮೇರೆ ಮುಜರೆ ಸಲಾಮ || ಪ ||

ಶಬ್ಬೀರೋ ಶಬ್ಬರಕೆ
ತೌಂಕರತಾಂವ್ ಮೈನೆ ಮುಜರಾ
ಸಿದ್‍ಕೆ ದಿಲ್‍ಸೆ ಅಪನಾ
ಪನ್ನಾಸೆ ಕರನಾ ಹೈ ಶಾಹಿರಕು ಸಲಾಮ || ೧ ||

ಹೈಯಾರೋ ಮುಸ್ಕಿಲ್ ಕುಶಾಕು ಸಲಾಮ
ಹಸನಹುಸನ್ಕು ತೌಂಕರತಾಂವ್
ಮೈನೆ ಮುಜರಾ ಅಬ್ಬಸಕು ಅಕಬರಕು
ಆಂಖ ಭರದಿಯಾ ಮೈನೆ ಸಲಾಮ || ೨ ||

ಹೈಯಾರೋ ಅದೆ
ನಬೀಕು ಸಲಾಮ ಬಿನ್ತೆ ಕಾತುನ್ಕು
ಶೈಂತರತಾಂವ್ ಮೈನೆ ಮುಜರಾ
ತುಮ್‍ಸುನೋ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶಕು ಸಲಾಮ || ೩ ||
*****