ಜಾಮೂನು ಪ್ಲೇಟ್
ಅವನ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ,
ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ‘ತುಟಿಪಿಟಿಕ್’ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ;
ಕಾರಣ?
ಅವನೊಬ್ಬ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್!
*****