ಸ್ನೇಹವೆ ಜೀವನ
ಪಾವನ ಭಾವನ
ಚೇತನ ಕಿರಣ
ಆನಂದ ವಿತಾನವು ||

ಸ್ನೇಹವೆ ಸೆಲೆಯು
ಮನದಾ ಅಲೆಯು
ಬಲೆಯ ಬೀಸಿದಾ
ಅಂಬಿಗನ ಆಹ್ವಾನವು ||

ಸ್ನೇಹವೆ ಸರಸ
ವಿರಸ ವಿರಹ
ನೋವಲಿ ಕಾಣುವ
ಮಂದಾರ ಸುಮಬಾಣವು ||

ಸ್ನೇಹವೆ ನೆಲವು
ಅಳಿವು ಉಳಿವು
ಹಸಿರಾ ಉಸಿರಾಗಿ
ಬೆರೆತ ಕಾಮನ ||

ಸ್ನೇಹವೆ ಒಲವು
ನಲಿವು ಗೆಲುವು
ಮನವಾ ತಣಿವಾ
ಸುಂದರ ಸೋಪಾನವು ||

ಸ್ನೇಹವೆ ನೆರಳು
ಭುವಿಗೆ ವರವು
ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯ
ಅಮರ ರಸಾಯನವು ||

ಸ್ನೇಹವೆ ಲತೆಯು
ಸುಧೆಯು ಬಾಳಿಗೆ
ದೀವಿಗೆ ಜಗವು
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯು ||
*****