ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಎಂದು ನಾನಂದದ್ದು ನಿಜ ಮಹರಾಯ
ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದೊಂದು
ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ನೀನು
ಸದ್ದಿಲ್ಲದಂತೆದ್ದು ಬಿಡುವುದೇ ದಿಲ್ಲಿಗೆ?
*****

Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)