ಅರಿಯದವರ ಅನಿಸಿಕೆ
ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆ
ತಿಳಿಯದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ
ಸಮಯಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೀಸಿ ಬಲೆ
ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ
ತಾವೆಂತಹ ಸಬಲೆ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)