ತರಕಾರಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿದವು ದನಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ
ರೈತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರ ಬಟ್ಟೆ
ಸರ್ಕಾರವ ನಂಬಿ ರೈತನೀ ಕೆಟ್ಟೆ
*****