ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಗನದಲಿ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಮಿನುಗುತಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮಾಯವಾಯ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾದುದು ಜಡಕಾಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲಿ. ಅದೆಂದಿಗೂ ಧ್ರುವ ಚಿರ ಶಾಂತಿ ಹೊಂದಲಿ ಜೀವ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆ ದೇವ. ೭-೧೦-೧೯೭೫ ರಂದು...

ಮೌಢ್ಯತೆ

ಮೂಢತೆಯ ಮಾತು ಆಯಿತೇ ಮುತ್ತು ಹವಳ ನೋಡಲು ಪತಿ ಹವಳ ಸಾಯುವನೆಂದು ಕಳವಳ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೊರಳಲಿ ಇದ್ದ ಮುತ್ತಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದಿತೇನೋ ಈಗ ಕುಟ್ಟಿದರೇ ಬಿಡುವುದೇ ಕುತ್ತ ನೀತಿಯ ಮಾತ ವರ್‍ಷ ಹೇಳಿದರೂ...

ಜೋಗಿಣಿ ಹಕ್ಕಿ ತಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಾ…..

ಈ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಕಪಾಟಿನಿಂದ ಷೋಕೇಸಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಈ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ತೆರೆಯದ ಆ ಕಿಟಕಿಯವರೆಗೆ ಹಾರಾಟ ವಿಹ್ವಲ ತುಡಿತ ಮನೆ ಹೊಕ್ಕ ಜೋಗಿಣಿ ಹಕ್ಕಿಯ ತಬ್ಬಲಿ ಅಲೆದಾಟ. ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ಒತ್ತಿ...
ಪ್ರಪಠ್ಯ ನೇಯುವ ಜಾಲ

ಪ್ರಪಠ್ಯ ನೇಯುವ ಜಾಲ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕವಿತೆ, ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಂಥ ‘ಪಠ್ಯ’ಗಳಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೋ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಅಥವಾ ಕೊನೆಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಆಯಾಪುಟಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಮುದ್ರಿತವಾದುವು ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಪಠ್ಯದ ಕೊನೆಗೆ ಮುದ್ರಿತವಾದುವು ಕೊನಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು....

ಇಡು ಭಕ್ತಿ, ನಡೆ ಮುಂದೆ

ಅನುದಿನವು ಇಡು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸು ಸನ್ಮಾರ್‍ಗವನೆ ನಿತ್ಯ ಮುದದಿ. ಎತ್ತಲುಂ ಕತ್ತಲೆಯು ಸುತ್ತಿಹುದು ದಾರಿಯನು ಕಿತ್ತುಬಿಡು ಭಯವನ್ನು, ಎತ್ತು ಪೌರುಷವಾ. ಅತ್ತಿತ್ತ ಕದಲದಿರು, ಚಿತ್ತವನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸು, ಎತ್ತರದೊಳಿದೆ ತಾರೆ, ಉತ್ತಮದಿ ನಡಿಸಲ್. ಕಡು...