ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬ | ನಮಗಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ | ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆಯ | ಮಜ್ಜನ ಮಾಡುತ ಮೈಯಲಿ ಮೂಡಿತು | ಹೊಸ ಕಾಂತಿ ಮಾಗಿಯ ಚಳಿಯದು | ಇಳಿಯುವ ಹೊತ್ತು...

ನನ್ನ ಬದುಕು

ನಾನಡಿಯ ಇಡಬೇಕು ಬದುಕಲಿ ಮಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಜಗದಲಿ ಏರು ಪೇರಿನ ಬಾಳನು ಸಮ ಸ್ವೀಕರಿಸುತಲಿ ಹಸನಾದ ಬದುಕು ಏರಿಳಿಯುತಲಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಚಿಂತೆ ನಗು ನಗುತ ಬಾಳ...

ಹೊಸ ವರ್ಷ

ಕಳೆಯಿತು ಕಳೆಯಿತು ಮಗದೊಂದು ವರ್ಷ ಬರುತಿದೆ ನಮಗಾಗಿ ಹೊಸದೊಂದು ವರ್ಷ ತರಲಿದಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿಗೆ ಸದಾ ಹರ್ಷ? ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ನೂರಾರು ವರುಷ! ಗತ ವರ್ಷದ ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ ನಲಿವಿನ...