ಜ್ಯೋತಿ ಕಂದನ ತೂಗುವೆ

ಜ್ಯೋತಿ ಪುಂಜದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ಜ್ಯೋತಿ ಕಂದನ ತೂಗುವೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಾ ಜ್ಯೋತಿ ತುಂಬಿದ ಜ್ಯೋತಿಯಾತ್ಮನ ತೂಗುವೆ ಸೂರ್ಯನಾಚೆಗೆ ಚಂದ್ರನಾಚೆಗೆ ಮುಗಿಲಿನಾಚೆಗೆ ತೂಗುವೆ ಕಲ್ಪದಾಚೆಗೆ ಕಾಲದಾಚೆಗೆ ಆಚೆಯಾಚೆಗೆ ತೂಗುವೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಧರಣಿ ಮಗುವನು ತೂಗುತಿರುವರು...

ಭಾರತೀಯ ನಾರಿ

ಭಾರತೀಯ ನಾರಿ, ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಬಣ್ಣ ಸಾರಿ ಗೋರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಳಿ೦ದು ಹೃದಯ ಹೀನರ ನಾಡಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಂದು ಮಾರಾಟದ ಸರಕಾಗಿರುವಳು, ಹೃದಯ ಹೀನರ ನಾಡಲಿ ಕೇವಲ ವಸ್ತುವಾಗಿಹಳು. *****

ಕೃಷಿಕನೊಳು ಹಸುವೋ? ಕೃಷಿಕನೇ ಹಸುವೋ?

ಕತ್ತಲೊಳು ದೊಡ್ಡಿಯೊಳಿದ್ದು, ಎದ್ದು ಹಗಲೊಳು ಕಾಡೊಳಗೆ ಮೆದ್ದು ಬರೆ ಹಸುವನು ಕೊಂಡಾಡುತಲಿದ್ದ ರೈತರಿಂದಾಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯೊಳು ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರಾರ್ಥ ತಜ್ಞರು ಕಟ್ಟಿ ಸಾಕುವ ಹಸುಗಳಾಗಿಹರೋ - ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ *****
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys