ನಾನು ನನ್ನವಳ ಬಾಳು

ನಾನು, ನನ್ನವಳ ಬಾಳು ಏನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಸಾರ ವ್ರತದಲಿ ನನ್ನನ್ನವಳು ನಾನವಳನ್ನು ಹಂಗಿಸಿ, ಜಂಖಿಸಿ ನಡೆವುದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದ್ದದ್ದೆ ! ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿ ಬಾಳುವಾಗ ಇದು...
ಕೊನೆಯ ಅಂಕ

ಕೊನೆಯ ಅಂಕ

ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ರಾತ್ರಿಯ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ದೇಹವನ್ನು...